หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558 
   
       
             
 
แผนการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 26 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดสร้าง รร.อนุบาล อบต.ท้อแท้(เพิ [ 18 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 44 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยด้วงอินทร์ หมู่ที่ 1 บ้านท้อแท้ [ 11 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 52 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 180 
วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 2 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 186 
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก [ 22 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 110 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายลม หมู่ที่ 6 บ้านดงกระบาก [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 131 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งแหลมรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะ [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 83 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างลานตากข้าว หมู่ที่ 5 [ 19 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 84 
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 118 
ประชาสัมพันธ์ โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 93 
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม [ 26 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 1967 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 101 
 
ทต.บางระกำ วันเปิดเทอมแรกเด็กปฐมวัย (16 พฤษภาคม 2562) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ ออกช่วยเหลือเหตุ ว.40 (เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะรุ่นที่ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1919  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับบริการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1924  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว1921  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1922 [เอกสารแนบ]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1920  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1878  [ 16 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ฯ สน.คท. มท 0808.2/9116-9123 , 9124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโครงการ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1904  [ 16 พ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2931  [ 15 พ.ค. 2562 ]
เร่งรัดการดำเนินการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. และการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1906  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1877  [ 15 พ.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อ อปท. ที่นำเข้าข้อมูลจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลรายชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่ครบถ้วน ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1889 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1888  [ 15 พ.ค. 2562 ]
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1887 [เอกสารแนบ]  [ 15 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1871  [ 14 พ.ค. 2562 ]
       
 
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยด้วงอิน [ 18 เม.ย. 2562 ]

 

กลุ่มบ้านกาแฟเพื่อชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล อบต.ท้อแท้
       
       
             
 
ปรับปรุงถนนลูกรังในซอยหมอชิน (28 มิ.ย. 2561)    อ่าน 201  ตอบ 0  
จำนวนประชากรในตำบลท้อแท้ (15 ก.พ. 2561)    อ่าน 288  ตอบ 0  
ผลสอบ (22 ส.ค. 2560)    อ่าน 379  ตอบ 0  
ผ่านไปสองปี ยังนิ่งเฉย (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 402  ตอบ 2  
อยากมีน้ำใช้เหมือนบ้านอื่นค่ะ มีปัญหามาหลายปี อบต ท้อแท้ วัดโบสถ์ (26 ก.พ. 2560)    อ่าน 346  ตอบ 0  
เปิดเพลงดัง น้ำประปาสกปรก ร้องเรียนก็ไม่ได้ (30 ม.ค. 2560)    อ่าน 637  ตอบ 3  
เบื่อปัญหาปะปา ดักดาน!!! (27 ม.ค. 2560)    อ่าน 380  ตอบ 0  
เบื่อน้ำปะปาของ อบต มากเลยค่ะ (10 พ.ย. 2559)    อ่าน 415  ตอบ 1  
ขออนุญาติสอบถามนะครับ (27 เม.ย. 2559)    อ่าน 417  ตอบ 0  
ปัญหาน้ำปะปา (14 มี.ค. 2559)    อ่าน 437  ตอบ 0  
การแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่น (25 ส.ค. 2558)    อ่าน 610  ตอบ 1  
นิ่งเฉย เพิกเฉย นี่แหละ อบต.ท้อแท้ (11 ส.ค. 2558)    อ่าน 562  ตอบ 2  
ย้ายลำโพง (4 ส.ค. 2558)    อ่าน 472  ตอบ 3  
การแก้ไขปัญหาลำโพงเสียงตามสาย (2 ก.ค. 2558)    อ่าน 513  ตอบ 0  
รำคาญเสียงตามสายมาก เปิดเสียงดังไม่เกรงใจใครเลย (2 ก.ค. 2558)    อ่าน 510  ตอบ 1  
 
อบต.บึงพระ น้ำประปาในหมูบ้านปาล์มเพลส5 (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการย้ายกลับบ้านค่ะ (18 พ.ค. 2562)    อ่าน 21  ตอบ 1
 
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2998 ลว.13 พ.ค.2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 80 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2974 ลว 13 พ.ค. 62 [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 197 
ขอให้สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2928 ลว 7 พ.ค. 62 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 217 
การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567 ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2910 ลว 7 พ.ค. 62 [ 7 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 257 
โครงการจัดซื้อหุ่นยนต์สอนระบบ 2 ภาษา ภาษาอังกฤษ ภาษาแมนดาริน (จีนกลาง) ที่ พล 0023.3/ว 462 ลว 17 พ.ค. 62 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
การขับเคลื่อนนนโยบายการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถึงขยะเปียกครัวเรือน และการรับสมัคร อถล. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3100 ลว 17 พ.ค. 62  [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2562 ที่ พล 0023.2/ว3060 ลว 16 พ.ค. 62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 64 
ข้อแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยางธรรมชาติฯ วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 03 ลว 16 พ.ค. 62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 20 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3069 ลว 16 พ.ค. 62  [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3071 ลว 16 พ.ค. 62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 39 
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3067 ลว 16 พ.ค. 62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ที่ พล0023.3/ว 3059 ลว.16 พ.ค.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 40 
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศพด.ของ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3057 ลว 16 พ.ค. 62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 27 
ประเด็น ถาม ตอบ การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 460 ลว 16 พ.ค. 62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
ประเด็นข้อสงสัยการจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว459 ลว 16 พ.ค. 62 [ 16 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
       
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ท้อแท้ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลท้อแท้ จ.พิษณุโลก 65160 โทรศัพท์ : 055-291722 โทรสาร : 055-291722

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จำนวนผู้เข้าชม 3,629,777 เริ่มนับ 12 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com